شیوه مطالعه فیزیک
درس فیزیک شامل مطالب مفهومی و تحلیلی است. 
مطالعه باید همراه با نوشتن، تمرین زیاد و مستمر باشد. 
درس هر جلسه باید در همان روز خوانده شود و روز قبل از کلاس مجددا تمرین شود.
فلش کارت و خلاصه نویسی در هر جلسه توسط دانش آموز تهیه شود تا برای مرور مشکلی وجود نداشته باشد.
هر سوال (آسان) حداقل دو بار، بدون نگاه کردن به راه حل، باید توسط دانش آموز با تحلیل و توضیح حل شود. هر چه سختی سوال بیشتر شود تعداد تمرین افزایش پیدا می کند.
مهارت در درس فیزیک با تکرار و تمرین میسر می شود.