معرفی:

مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری است که از تعامل انسان با محیط های اجتماعی،فرهنگی،طبیعی،اقتصادی و تحولات زندگی بشردر گذشته،حال وآینده و جنبه های گوناگون آن بحث میکند.

در میان برنامه های درسی ،مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری اصلی و کلیدی است که تقریبا در تمام کشورهای دنیا آموزش داده میشود.

از آن جا که این درس بر محور کنش متقابل آدمیان با یکدیگر و با محیطی که در آن به سر میبرند،استوار است،میتوان ادعا کرد جامعه،مکان و زمان سه محور عمده این درس اند.

مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری بین رشته ای است که از مفاهیم رشته های علمی چون جغرافیا،تاریخ،اقتصاد،علوم سیاسی،جامعه شناسی و آموزش های مدنی ، مطالعات شهروندی وزیست محیطی،دین و اخلاق بهره میگیرد.

 

اهداف:

هدف از آموزش این درس شکوفایی فطرت و تربیت انسان هایی شایسته و مومن و پرورش شهروندانی مطلوب به منظور مهیا شدن برای زندگی در جامعه است.

ما می کوشیم تا از طریق آموزش برخی دانش ها ومهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز ، افراد را به گونه ای تربیت کنیم که در زندگی فردی و اجتماعی نقش کارامد و شایسته ای ایفا کند.

 

محتوا و سرفصل ها:

کتاب های اجتماعی متوسطه یک بر شش محور زیر منطبق هستند:

۱.تقویت عزت نفس و هویت ایرانی – اسلامی

۲.ترویج اخلاق و ارزش های اسلامی

۳.حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی و شهروندی

۴.میراث فرهنگی

۵.آسیب های اجتماعی

۶.گسترش بهداشت روانی و تقویت روحیه خودباوری و امید به آینده

 

در کلاس های اجتماعی سعی بر آن است که علاوه بر برقراری رابطه مناسب و موثرمعلم با دانش آموزان،ارتباطات مفید و موثر میان خود آن ها نیز تقویت شود و روابط دوستانه و مسئولیت پذیری بین دانش آموزان تقویت شود.

این درس بنا به ماهیت خود با مسائل و موضوعات اجتماعی سر و کار دارد و این امور به طور مداوم در حال تغییر و تحول است.

بنابراین لازم است همراه با دانش آموزان به روز بود و تغییرات محیطی و دیدگاه ها و نگرش ها را در کلاس انعکاس داد.

متن هر درس شامل محتوای نوشتاری و تصویری است که تصاویر متن را قابل درک تر میسازند هر فصل فعالیت های نظام داری دارد که دانش آموز را برای یادگیری مطالب آماده تر میکند.بخش عمده ای از فعالیت ها در فرایند یاددهی – یادگیری انجام میشود و برخی فعالیت ها که به زمان بیشتری نیاز دارد برای خارج از کلاس طراحی شده است.

کاربرگه ها و درسنامه هایی را هم که دانش آموزان در اختیار دارند به تکمیل ، تثبیت یا تعمیق یادگیری کمک میکند.