آشنایی با ساختار مواد و ویژگی های آن.

آشنایی با ساختار اتم و قوانین حاکم بر آن.

شناخت ذرات زیر اتمی و نقش هر یک در اتم.


آشنایی دانش آموزان با لوازم آزمایشگاهی:


بررسی کشش سطحی آب و نیروهای بین مولکیول:

انفجار رنگ ها با از بین بردن کشش سطحی مایعاتی مانند شیر:
شیمی هفتم:

 

شروع کلاس با هر آنچه از شیمی میدانید. اغلب تصور بچه ها از شیمی انفجار، آتش بازی، لوله های مارپیچ و دانشمندی با موهای سیخ شده است که آنها را به زیبایی به تصویر کشیدند.

هدف های آموزشی در شیمی هفتم:

آشنایی با انواع مواد.

آشنایی با انواع اتم ها.

آشنایی با تارخچه علم شیمی

روند ظهور علم شیمی از فلسفه تا کیمیاگری و نظریه های اتمی جدید.