علم مواد ، و اجزا تشکيل دهنده آنها در زندگي ما مي باشد

انسان ،همواره براي رفع نیازهاي خود ، ورسیدن به ، زندگي راحتتر تلاش کرده است  .

در این راستا با مراجعه به طبیعت نیازها اولیه خودرا برطرف کرده است ، ولی به مرورزمان ، وبازیاد شدن نیازها ،برای راحت تر شدن زندگی ،به این فکر افتاده است که مواداطراف او ، برطرف کننده کامل، نیازهای (نیازهای برای راحتی بیشتر ) او نیست بنابراین دست به تغییرات ( ترکیب کردن- مخلوط کردن مواد) زده است .

برای تغییر دادن مواد طبیعی ،نیاز داشته است که از اجزای سازنده مواد اتم ها ومولکولها و............سردر بیاورد بنابراین شروع کرده است به تحقیق و مطالعه در مورداتم و مولکول و ..............

تا،با توجه به شناخت اجزا مواد، و خصوصیت انها، بتواند ازانها بهتر استفاده کند و تغییرات لازم را درانها ایجاد کند تا بتواند موادی باخصوصیات مورد نیاز خود درست کند.

بنابراین دانشمندانی چون دموکریت و .... شرودینگر در مورد اتم و ساختار آن نظراتی داده اند .