علوم تجربی یکی از یازده حوزه یادگیری در برنامه درسی ملی است. براساس جهتگیریهای این برنامه، علوم زیستی، کوشش انسان برای درک واقعیتهای خلقت است. دپارتمان زیست مدرسه انرژی اتمی دوره اول در تلاش است تا با فراهم کردن محیط جذاب همراه با اجرای آزمایشات متنوع کتب درسی و همچنین خارج از کتب و مرتبط با مبحث ارائه شده در کلاس درس، آموزش منابع درسی را برای دانش آموزان تسهیل کند.

منابع مورد استفاده در انرژی اتمی حاصل سالها تلاش و تالیف و بازخوانی جزوات دبیران و بر پایه مطالب کتب درسی دوره اول و مرتبط در دوره دوم و کتب کمک آموزشی مفید میباشد.

برای بدست آوردن بالاترین بهرهوری، تمامی مباحث در کلاسهای هوشمند و با کمک محتواهای آموزشی مانند پاورپوینت و تماشای فیلم‌های مرتبط درسی میباشد. سنجش و ارزیابی دانشآموزان در دپارتمان زیست به صورت جلسهای، ماهانه و همچنین در پایان هر فصل آموزشی در قالب امتحانات کلاسی، پرسشهای مستمر، ارائه تکالیف و تحقیق و امتحانات جامع انجام میشود.