افتخارآفرینان مسابقات IMC

 

جشنواره خوارزمی

مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر رئیس جمهور

مسابقات ادبی پرسش مهر رئیس جمهور

مسابقات فرهنگی و هنری 

مسابقات ادبی

مسابقات قرآن و عترت

مسابقات ورزشی (طناب زنی)

مسابقه همگانی نقاشی