سفره افطاری در تاریخ 98/2/25

 

برگزاری جشنواره صبحانه سالم در تاریخ 98/2/12 

جشن تقدیر از دانش آموزانی که در مسابقات فرهنگی-هنری و ورزشی منطقه رتبه آوردند.