• دی
    28

    کارگاه آموزشی مدیران دبیرستان‌های دوره اول(غیرانتفاعی) منطقه 6 در روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/25 و دوشنبه مورخ 98/10/30 با موضوع برنامه تعالی مدارس، در دبیرستان دخترانه انرژی اتمی برگزار گردید.