• خرداد
    3

    مراسم تقدیر از دانش آموزان مدال آور مسابقات ریاضی IMC با حضور آقای دکتر نظریان ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه شش تهران؛ آقای کوشکی معاون آموزش متوسطه؛ خانم حسینی کارشناس مسئول مشارکتها ومدارس غیر دولتی و خانم بوستان آرا کارشناس مسئول متوسطه اولدر تاریخ 98/3/1 در محل دبیرستان دخترانه انرژی اتمی برگزار شد.